Program Çıktıları

Bu programın sonunda, öğrencilerin aşağıdakileri yapabiliyor olmaları beklenmektedir:

 • Tasarım probleminin saptanması ve çözüm üretilmesi süreçlerinde, tasarım alanında bilgi birikimini, disiplinlerarası bir yaklaşım içinde ve ilişkili sanatlar bağlamında yorumlayabilme, kuramsal ve kavramsal teoriler ışığında değerlendirebilme, tasarım problemlerini saptama ve çözüm üretebilme.
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı disiplini içinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olabilme, Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olma ve bu bilgiyi uygulayabilme.
 • Düşünme, üretme ve sunum süreçlerinde, güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Düşüncelerini, hem Türkçe hem İngilizce, yazılı ve sözlü olarak ifade etmekte yeterlilik gösterme.
 • Kuramsal ve deneyimsel bilgi birikimini uygulamaya dökebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme, zaman yönetimi, metodolojik çalışma ve araştırma alışkanlıkları için özdisiplin geliştirme.
 • Tasarım kavramlarının ve tasarım sürecinin içselleştirilmesinde, soyut, analitik ve ilişkisel düşünme yeteneğini geliştirme.
 • Tasarım alanının temel, çevresel ve evrensel ilkelerini kullanarak tasarım ve öneriler üretebilme.
 • Yaratıcı düşünce, bakış açıları ve çözümleri aktarabilmek için, kişisel yaratıcılık ve beceri geliştirme.
 • Mevcut bilgi ve uygulamayı, uygun araştırma yöntemleri, nitelikli sorgulama, eleştirel düşünme ve etik bakış açıları kullanarak değerlendirebilme.
 • Bir tasarım ürününü ve projesini, bireysel ya da bir takımın parçası olarak, her aşamasını profesyonel ve katılımcı bir bağlamda bütünleştirerek geliştirebilme.
 • Tasarımda toplumsal sorumluk ve etik bilince sahip olma, insan ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi, toplumsal etkenler, insan davranışları ve kültürel çeşitlilik ile ilişkilendirerek tanımlama ve eleştirebilme.

 

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi